Drobečková navigace

Úvod > Zásady první pomoci

Zásady první pomoci

Co je první pomoc

První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

Cíle první pomoci

 • zachránit život
 • zabránit zhoršení zdravotního stavu a dalšímu poranění
 • zajistit odbornou pomoc a eventuálně i transport

Prioritní úkoly první pomoci

Je nutné zajistit základní životní funkce:

 • je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty
 • dýchání je v případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním
 • je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení

Základní pravidla

 • neposkytujte první pomoc, pokud by mohlo dojít k ohrožení Vašeho života
 • nejdříve se zabývejte těmi, kteří mají nejvážnější zranění
 • nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné, jinak může dojít k podstatnému zhoršení zranění

Základní vyšetření životních funkcí

Vyšetření dýchání

Při dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuje kyslík; z těla je vylučován oxid uhličitý jako odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník mezižeberní svaly a bránice, čímž je nasáván vzduch do plic. Při výdechu se tyto svaly uvolňují, hrudník se zmenší do původní velikosti, čímž se vdechnutý vzduch opět nosem a ústy vytlačuje z plic ven. Normální počet dechů je asi 16 za minutu. Abyste zjistili, zda dýchá postižený, který je v bezvědomí, pozorujte hrudník, poslouchejte dech a snažte se rozpoznat závan dechu na tváři.

Pomoc

Postup:

 • klekněte si vedle postiženého, přiložte ucho k jeho nosu a ústům a pozorujte hrudník
 • pokud zraněný dýchá, uvidíte dýchací pohyby, uslyšíte dech a pocítíte závan vzduchu na své tváři
 • kontrolujte barvu rtů, nehtových lůžek, jazyka, uší, špičky nosu: pokud jsou růžové nebo bledé, dýchání je dostatečné
 • když postižený nedýchá, musíte uvolnit a vyčistit dýchací cesty a pokud je to nutné, zahájit dýchání z úst do úst nebo do nosu

Vyšetření krevního oběhu

Srdce krev vytlačuje tepnami do všech částí těla, zpět se vrací žilami. Krev rozvádí kyslík z plic a výživné látky vstřebané z potravy, a odvádí odpadové látky. Při srdečním stahu se šíří všemi tepnami tlaková vlna. Ta je známa jako tep, který můžete nahmatat všude tam, kde leží tepna blízko povrchu těla, např. na krku nahmatáte tep na krkavici, nebo na zápěstí ruky na radiální tepně. Normální tep je pravidelný a silný s frekvencí 60 - 80krát za minutu. Když je tep nehmatný, je činnost srdce zastavena; když je rychlý a slabý, může být postižený v šoku.

Postup - zjištění tepu na krkavici:

 • najděte štítnou chrupavku a sjeďte bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem
 • sledujte tep asi 5 - 10 sekund. Tuto metodu používejte ke zjištění, zda srdce zraněného pracuje
Pomoc

Postup - zjištění tepu na radiální tepně na zápěstí:

 • umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou na přední straně zápěstí v ose s dlaňovým bříškem palce
 • počítejte počet tepů za minutu; tuto metodu používejte ke zjištění tepové frekvence i u zraněných, kteří jsou při vědomí

Zhodnocení stavu vědomí

Vědomí můžeme definovat jako schopnost uvědomování si věcí z okolního prostředí, vlastních vzpomínek, schopnost zaměřit na ně svou pozornost a moci jednat podle své vůle. Bezvědomím nazýváme stav útlumu vědomí a bdělosti, je vždy výrazem závažného stavu. Nebezpečí bezvědomí spočívá v tom, že nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet reflexy, které zajišťují volné dýchání. Než dojde k úplnému bezvědomí, může postižený procházet různými fázemi zmatenosti. Stejnými fázemi může procházet při probírání se z bezvědomí.

Orientační hodnocení hloubky bezvědomí:

 • Lehký stupeň - somnolence - postižený ztrácí zájem o okolí, pospává, lze s ním ale navázat kontakt, reaguje na podněty
 • Střední stupeň - sopor - nemocný nereaguje na oslovení, reaguje pouze na bolestivý podnět (např. štípnutí do ušního lalůčku)
 • Těžký stupeň - koma - nemocný nereaguje ani na bolestivý podnět - stav hlubokého bezvědomí

Život zachraňující výkony

Uvolnění a vyčištění dýchacích cest

Dýchání je možné jen tehdy, když je prostor mezi nosem a ústy a průdušnicí průchodný. Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je postižený v bezvědomí, zvláště pokud leží na zádech. V bezvědomí dochází totiž k uvolnění žvýkacích svalů a jazyk zapadá a ucpává hrdlo. I zvratky mohou zneprůchodnit dýchací cesty zraněného.

Postup:

 • jednu ruku položte zraněnému na čelo, druhou mu podsuňte pod krk a zakloňte mu hlavu tak, aby nosní dírky směřovaly vzhůru
 • podsuňte dolní čelist dopředu a vzhůru, aby brada vyčnívala. Tím se jazyk posune dopředu a dýchací cesty se uvolní
 • pozorujte, zda zraněný dýchá
 • jestliže zraněný dýchá, uložte jej do stabilizované polohy
Pomoc

Pokud zraněný stále ještě nedýchá, přestože jste mu uvolnili dýchací cesty, příčinou může být překážka v dýchacích cestách, např. ulomený zub, bláto či zvratky. V tom případě musíte zraněnému vyčistit dýchací cesty.

Postup:

 • otočte hlavu zraněného k jedné straně a ukazovákem mu rychlým pohybem dokola vytřete ústní dutinu, opatrně vyjměte všechna případná cizí tělesa
 • dávejte pozor, abyste při tomto manévru nezatlačili zraněnému cizí těleso hlouběji do hrdla

Když je zraněný při vědomí, můžete se pokusit uvolnit mu dýchací cesty úderem mezi lopatky (viz. kapitola Dušení).

Pokud máte podezření na zranění krční páteře, neotáčejte zraněnému hlavu na stranu ani ji nezaklánějte!!!

Dýchání z úst do úst / z úst do nosu

Jestliže postižený nedýchá ani po uvolnění a vyčištění dýchacích cest, musíte mu zajistit zásobení krve kyslíkem tak, že vdechujete vzduch ze svých plic do jeho úst či nosu. Tato technika se obvykle nazývá dýchání z úst do úst (z úst do nosu).

Postup:

 • Uvolněte a vyčistěte dýchací cesty. Udržujte záklon hlavy, předsunutou dolní čelist a pootevřená ústa.
 • Jednu ruku opřete o čelo postiženého a palcem a ukazovákem stlačte nosní dírky. Druhou rukou přidržujte dolní čelist - nedotýkejte se prsty úst a krku.
 • Zhluboka se nadechněte, otevřete zeširoka ústa a přiložte své rty kolem úst postiženého. Vydechněte šetrně, ale rozhodně do jeho úst. Přitom sledujte, zda se zvedá hrudník postiženého.
 • Oddalte ústa a pozorujte dále hrudník. Pokud byl vdech úspěšný, uvidíte, že se hrudník zvedl a nyní při výdechu opět klesá.
Pomoc
 • Proveďte ještě další tři vdechy co nejrychleji, aby se krev postiženého nasytila kyslíkem.
 • Na okamžik dýchání přerušte a zkontrolujte tep na krkavici.
 • Pokud srdce bije, pokračujte v dýchání z úst do úst, vdechujte jednou za 3-4 sekundy (tj. asi 16krát za minutu). Každé tři minuty kontrolujte tep na krkavici.
 • Pokud vymizí tep, zahajte ihned nepřímou srdeční masáž.
 • Když postižený začne opět spontánně dýchat, uložte ho do stabilizované polohy.

Vzduch je možné vdechovat místo do úst i do nosu postiženého. Uzavřete palcem ústa postiženého a obemkněte svými ústy jeho nos.

Nepřímá srdeční masáž

Pokud postižený po uvolnění a vyčištění dýchacích cest nedýchá a bylo zahájeno dýchání z úst do úst, musíte zkontrolovat krevní oběh. Cirkulaci krve tělem zajišťuje srdce. Když se zastaví srdeční činnost, nedostane se kyslík k buňkám; nenávratné poškození mozku nastává po 3-5 minutách od zástavy oběhu. Zkontrolujte tep na krkavici nebo radiální tepně. Pokud není tep hmatný, znamená to, že se srdeční činnost zastavila; musíte ji nahradit uměle pomocí nepřímé srdeční masáže.

Pomoc

Postup:

 • Uložte postiženého na rovnou a pevnou podložku a klekněte si u něj v úrovni hrudníku. Najděte hrudní kost (plochá kost ve středu hrudníku) a vyměřte její střed.
 • Položte zápěstí jedné ruky do středu dolní poloviny hrudní kosti, na tuto ruku přiložte zápěstí druhé ruky, prsty se nesmějí dotýkat hrudníku, ruce se dotýkají jen hrudní kosti, ne žeber.
 • Poklekněte tak, abyste měl(a) ramena nad hrudní kostí postiženého a lokty a paže byly narovnány.
 • Stlačte hrudní kost asi o 4,5 cm, pak uvolněte tlak, ruce nechte stále ležet na hrudníku.
 • Proveďte celkem 15 stlačení hrudní kosti rychlostí 80 stlačení za minutu.
 • Po 15 stlačeních hrudní kosti se přesuňte k ústům postiženého a proveďte dva vdechy z úst do úst.
 • Pokračujte dále asi minutu, po každých 15 stlačeních hrudníku udělejte dva vdechy z úst do úst.
 • Potom v krátké přestávce zkontrolujte tep na krkavici, pak pokračujte stejně a kontrolujte tep každé tři minuty.
 • Když nahmatáte tep na krkavici, ihned přerušte srdeční masáž.
 • Pokračujte v dýchání z úst do úst, dokud nezačne postižený sám dýchat; pak ho uložte do stabilizované polohy.

Stabilizovaná poloha

Každý zraněný, který je v bezvědomí a dýchá, by měl být uložen do stabilizované polohy. Ta zajišťuje volné dýchací cesty a umožňuje, aby zvratky nebo jiné sekrety odtékaly volně z úst.

Než umístíte postiženého do stabilizované polohy, musíte se ujistit, že dýchá normálně a že není zastaven krevní oběh.

Pak zjistěte zda nemá známky zranění páteře nebo zlomené kosti. Zlomeniny musí být znehybněny ještě před tím, než budete otáčet zraněného. Pokud máte podezření na zranění páteře, neotáčejte zraněného vůbec. Nikdy nenechávejte zraněného v bezvědomí o samotě, ani když je uložen ve stabilizované poloze.

Pomoc

Postup:

 • otočte hlavu postiženého k sobě a lehce ji zakloňte, aby se uvolnily dýchací cesty
 • paži, která je blíže, uložte podél těla
 • nadzdvihněte hýždi a podsuňte pod ni ruku s nataženými prsty
 • zvedněte vzdálenější paži a přeložte ji přes hrudník postiženého
 • šetrně nadzdvihněte vzdálenější dolní končetinu a přeložte ji přes bližší
 • poklekněte vedle postiženého k jeho hrudníku a uchopte ho jednou rukou na vzdálenějším boku za šaty a druhou rukou mu podpírejte hlavu
 • otáčejte ho směrem k sobě až ke svým kolenům
 • ohněte horní paži a nohu tak, aby zabraňovaly otočení zraněného na obličej
 • upravte polohu hlavy tak, aby byla v záklonu a zkontrolujte, zda jsou průchodné dýchací cesty
 • hlavu podepřete ohnutou rukou postiženého

První pomoc při akutních stavech

Bezvědomí

Je to stav, ve kterém postižený nevnímá pro poruchu normální funkce mozku. Může se rozvinout postupně nebo vzniknout náhle a může být způsobeno úrazem, otravou nebo závažnou chorobou. Nebezpečí bezvědomí spočívá v tom, že nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet reflexy, které zajišťují volné dýchání. Než dojde k úplnému bezvědomí, může postižený procházet různými fázemi zmatenosti a letargie. Stejnými fázemi může procházet při probírání.

 • Nikdy nenechte bezvědomého samotného.
 • Nikdy nedávejte tomu, kdo je nebo byl v bezvědomí, nic jíst ani pít.
 • Každý, kdo byl v bezvědomí, musí být co nejdříve vyšetřen lékařem.

Postup:

 • šetrně zatřeste postiženým za ramena a nahlas se ho zeptejte, zda je v pořádku a jak se cítí - nechte mu 5-10 sekund na odpověď
 • pokud neodpovídá, pokuste se zjistit reakci postiženého na bolestivý podnět
 • když postižený neodpovídá ani na bolestivý podnět, zjistěte pohledem na hrudník, sluchem a přiložením tváře k nosu, zda dýchá
 • když nedýchá nebo chrčí, uvolněte dýchací cesty
 • když postižený stále ještě nedýchá, vyčistěte mu dýchací cesty
 • když nedýchá ani po uvolnění a vyčistění dýchacích cest, zahajte dýchání z úst do úst a pokud je to nutné, i nepřímou srdeční masáž
 • podívejte se po jakémkoliv upozornění na nějakou chorobu, jako je např. průkaz diabetika či cokoliv jiného; to může přinést vysvětlení stavu postiženého. Zvláště věnujte pozornost přítomnosti vpichů od injekčních jehel na pažích, lahviček od léků, zápachu dechu po alkoholu, acetonu, toluenu a pod.
 • když postižený dýchá normálně, uložte ho do stabilizované polohy a vyčkejte příjezdu záchranné služby
 • do té doby sledujte krevní oběh, dýchání a stupeň bezvědomí každých několik minut

Srdeční příhody

Srdeční sval potřebuje kyslík, který dostává krevními cévami srdce - věnčitými tepnami. Srdeční příhody bývají různé a mají různé příčiny. Především při chorobách srdce nebo plic může srdeční sval nějaký čas postupně slábnout a může selhat. U postiženého bude narůstat dušnost a kůže bude namodralá. Někdy způsobuje zúžení věnčité tepny při středně těžké fyzické zátěži svíravou bolest na hrudi. To případ anginy pectoris. Může se též přihodit úplný uzávěr věnčité tepny - koronární trombóza (infarkt myokardu). Bolest, která vzniká, je podobná bolesti při angina pectoris, ale může být mnohem silnější. Při koronární trombóze se může srdce zastavit. Není možné nahmatat tep; tato příhoda se nazývá srdeční zástava. Postižený rychle ztrácí vědomí, protože mozek přestal být zásoben krví, zastavuje se dýchání.

Postup:

 • když je postižený dušný a stěžuje si na silnou bolest na hrudi, posaďte ho do křesla nebo na podlahu a opřete o zeď
 • poraďte nemocnému, aby se lehce předklonil, pokud mu to usnadní dýchání
 • zeptejte se nemocného, zda má nějaké léky pro srdeční onemocnění - pokud ano, dejte mu je podle předpisu
 • když se stav podstatně nezlepší do pěti minut, nebo nemocný neměl nikdy srdeční obtíže, přivolejte ihned sanitku
 • když nemocný upadne do bezvědomí se zástavou srdce, uložte jej na záda na pevnou podložku a zahajte ihned dýchání z úst do úst a nepřímou srdeční masáž

Dušení

Ucpání dýchacích cest způsobuje dušení. Může se přihodit při špatném spolknutí jídla nebo při vdechnutí žvýkačky, bonbónu, zlomeného zubu, poraněním hrtanu, otokem způsobeným bodnutím včelou apod. Postižený se náhle chytá za krk a nemůže mluvit. Pokud se mu neuleví, může postižený zmodrat v obličeji a žíly v obličeji a na krku se zvýrazňují. Nepodaří-li se překážku odstranit, postižený ztrácí vědomí.

Pomoc


Postup:

 • zeptejte se postiženého, zda může kašlat; pokud může, ať se pokusí předmět vykašlat a nezasahujte
 • když nemůže kašlat, udeřte ho rázně čtyřikrát zápěstím mezi lopatky
 • když nepomohou údery do zad sedícímu či stojícímu postiženému, pomozte mu předklonit se tak, aby jeho hlava byla níž než hrudník a čtyřikrát ho znovu udeřte, jak je popsáno výše
 • vyšetřete ústní dutinu postiženého - řekněte mu, aby projel prstem zadní část ústní dutiny a pokusil se vyjmout jakékoliv cizí těleso (buďte připraveni to udělat sami)
 • když postižený ztrácí vědomí, uvolněte a vyčistěte dýchací cesty a zahajte dýchání z úst do úst
  Pro vypuzení cizího tělesa z ústní dutiny můžeme použít Heimlichův manévr, který spočívá ve zvýšení tlaku v dýchacích cestách
 • při bezvědomí postiženého položte na záda a z boku tlačte zápěstími obou rukou na nadbřišek směrem k hlavě
 • pokud je postižený při vědomí, sevřete ho zezadu a palcovou stranou pěstí tlačte na nadbřišek směrem nahoru
Pomoc

Jestliže se dusí malé dítě, postupujte stejně, ale užívejte menší sílu při úderech do zad. Malé dítě položte přes svá stehna hlavou dolů pod úrovní jeho hrudníku a udeřte je čtyřikrát rychle mezi ramena. Kojence položte na své předloktí obličejem dolů tak, aby mělo hlavu níže než hrudník. Jednou rukou mu podepřete hlavičku a ramena a druhou rukou je čtyřikrát lehce udeřte mezi ramena.

Zástava krvácení

Ke krvácení dochází při roztržení či přeříznutí kterékoliv cévy rozvádějící krev tělem - tepny, žíly či kapiláry. Může být vnější, viditelné, nebo vnitřní, které není vidět. Tepenná krev je jasně červená a vystřikuje z rány, žilní krev je tmavě červená a volně vytéká. Kapilární krev je středně tmavá a z rány prosakuje. Silné krvácení je vždy naléhavou situací, protože při větších ztrátách krve se stává, že je jí příliš málo, aby mohly být buňky těla dostatečně zásobeny kyslíkem. Důsledkem pak může být šok nebo i smrt.

Postup:

 • zraněné místo zvedněte do výše a stlačte ránu palcem a (nebo) prsty - tlak musí být udržován až 15 minut (toto se nazývá stavění krvácení přímým tlakem)
 • pokud je rána rozsáhlejší, šetrně, ale pevně stlačte místo nad i pod ranou a dále se zachovejte jako v předchozím bodě
 • zvedněte a přidržujte část těla postiženého tak, aby byla nad úrovní jeho srdce (hrudníku); tím se zpomalí průtok krve zraněnou částí těla (to se nazývá stavění krvácení elevací)
 • zraněného nechte ležet; to zpomalí průtok krve ještě více
 • překryjte ránu sterilním obvazem; obvaz musí být dostatečně velký, aby přesahoval okraje rány
 • pokud nemáte k dispozici žádný obvaz, použijte kousek čisté silnější látky bez chloupků
 • pokud krev prosakuje přes přiložený obvaz, neodstraňujte původní obvaz, ale přiložte nový a zajistěte jej
 • pozorujte, zda zraněný nejeví známky šoku a podle nálezu postupujte dále

Zranění páteře

Páteř je tvořena sloupcem obratlů, který probíhá od lebky až dolů na konec zad. Je zpevněna vazy a obklopuje a chrání míchu. Poškození míchy může mít za následek ztrátu schopnosti pohybu a citlivosti v částech těla pod zraněnou oblastí. Náhlé ohnutí nebo nešikovné otočení zad či krku může způsobit natažení svalů zad nebo vazů zpevňujících páteř nebo poškození meziobratlových plotének. Silný přímý náraz může poškodit jeden či více obratlů. Na zlomeninu páteře mějte například podezření tehdy, když je někdo vymrštěn z vozidla. Násilný pohyb hlavy a krku se může přihodit při nárazu na vozidlo zezadu. Může způsobit závažné zranění svalu či nervu a také může dojít ke zlomení krční páteře. Lehké zranění se může podstatně zhoršit nesprávným zacházením. Pokud máte jakoukoliv pochybnost, postupujte tak, jako by byla páteř zraněna. Nehýbejte se zraněným do příjezdu odborné pomoci.

Postup:

 • když naleznete zraněného, který byl vymrštěn z auta nebo jinak si poranil páteř, řekněte mu, aby se nehýbal
 • uložte ho co nejpohodlněji v poloze, ve které jste jej nalezl(a)
 • požádejte někoho, aby zraněnému podržel hlavu, než umístíte podél boků postiženého srolované kabáty a (nebo) polštáře
 • počkejte na příjezd sanitky
 • když je zraněný v bezvědomí a nedýchá nebo dýchá obtížně, nezaklánějte hlavu, abyste uvolnili dýchací cesty - postupujte následujícím způsobem:
  Požádejte někoho z okolostojících, aby přidržel hlavu zraněného. Jednou rukou uchopte dolní čelist a povytáhněte ji dopředu, jazyk se automaticky posune dopředu s čelistí. Rychle vyčistěte zraněnému ústa a hrdlo a vyjměte všechna cizí tělesa, která najdete v ústech.

Zlomeniny

Tělo má vlastní vnitřní oporu z kostí, která se nazývá kostra. Kosti obklopují a chrání všechny životně důležité orgány těla a slouží jako páky, kterými vzájemně pohybují svaly. Normálně jsou kosti pevné, ale mohou se zlomit nebo prasknout při silném nárazu, ohnutí či zkroucení. Protože blízko kosti bývají uloženy důležité cévy a orgány, je nutné dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození těchto cév a orgánů ostrými úlomky kostí.

Všeobecné příznaky:

 • silná bolest v místě zranění - narůstá při každém pokusu o pohyb
 • zraněný mohl vnímat či slyšet prasknutí kosti a mohl vnímat tření konců zlomených kostí
 • může se objevit otok a později krevní podlitina
 • postižená končetina nebo jiná část těla mohou mít ve srovnání s druhou končetinou či stranou deformovaný tvar
 • příznaky šoku

Postup - zlomenina dolní končetiny:

 • nehýbejte zbytečně se zraněným
 • podržte končetinu jednou rukou nad a druhou pod zlomeninou a obložte ji srolovanými kabáty, dekami nebo polštáři a případně znehybněte končetinu přiložením improvizované dlahy
 • není-li k dispozici vhodná dlaha, svažte nohy, kolena a kotníky zraněného vhodným obvazem k sobě
Pomoc

Postup - zlomenina horní končetiny:

 • šetrně ohněte paži zraněného v lokti a položte ji přes hrudník
 • vložte měkkou vycpávku mezi paži a trup v místě zranění a znehybněte paži v závěsu
 • pro lepší znehybnění uvažte ještě široký obvaz kolem paže a trupu - vyhněte se zraněnému místu
 • když nelze paži ohnout, pomozte zraněnému položit se s připaženou rukou nebo s paží položenou tak, jak je to pro něj nejpohodlnější
 • vložte vycpávku mezi paži a hrudník
 • šetrně přiložte široké obvazy kolem paže a trupu - vyhněte se zraněnému místu
Pomoc

Pokud není bezprostředně nutný transport vlastními prostředky, je lépe s končetinou nemanipulovat a nezpůsobovat zraněnému zbytečně bolest. Protože blízko kosti bývají uloženy důležité cévy a orgány, je nutné dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození těchto cév a orgánů ostrými úlomky kostí.

Popáleniny

Popálenina je zranění způsobené teplem. Jako jiné rány narušuje kůži a umožňuje vstup choroboplodným zárodkům, způsobujícím infekci. Kromě toho dochází k výronu tekutin do místa zranění a ven z organismu. Tato ztráta tekutin snižuje objem tekuté části krve (plazmy) a pokud je popálena větší část těla, vzniká nebezpečí rozvoje šoku. Opaření je stejné zranění znásobené vlhkým teplem. Všechny popáleniny a opařeniny by měl co nejdříve vyšetřit lékař. Když je popálena velká část těla, uložte postiženého, chraňte popálená místa před znečištěním a ošetřete jako při šoku.

 • Nedávejte postiženému nic jíst ani pít, protože později může být nutné provést výkon v celkové anestézii.
 • Nikdy neodstraňujte nic, co pevně lpí na popálenině.
 • Nikdy nedávejte na popáleninu masti, neužívejte vatu ani náplasti.

Postup:

 • vyprostěte zraněného z nebezpečí aniž byste ohrozil(a) sebe sama
 • jestliže šaty postiženého hoří, položte ho a uhaste plameny dekou, kabátem nebo vodou
 • nedovolte mu pobíhat
 • podržte popálené místo pod studenou tekoucí vodou na 10-20 minut
 • není-li tekoucí voda k dispozici, vložte zraněné místo do kbelíku nebo umyvadla s čistou studenou vodou
 • současně rychle, ale šetrně odstraňte prsteny, hodinky nebo těsný oděv ze zraněné oblasti dříve, než začne otékat
 • odstraňte nebo odřízněte jakoukoliv část oděvu, která je nasáknuta chemickou látkou nebo vroucí tekutinou; dávejte pozor, abyste nezranil(a) sám (sama) sebe
 • zakryjte zranění sterilním obvazem dostatečně velkým, aby úplně zakryl popálené místo
 • když není k dispozici sterilní obvaz, zakryjte ránu čistou látkou bez chlupů
 • ošetřete postiženého tak, abyste zabránil(a) rozvoji šoku a vyčkejte příjezdu lékaře
Pomoc

Poleptání chemickými látkami

Dotyk s některými chemickými látkami může vážně poškodit kůži a sliznice. Chemikálie musí být co nejrychleji smyta vodou. Chraňte své ruce a oči před jakýmkoliv kontaktem s chemikálií!!

Postup:

 • poleptané místo omývejte nejméně 10 minut pod tekoucí vodou
 • při omývání odstraňte všechny kontaminované části oděvu
 • pokračujte v ošetřování jako u popáleniny
 • při poleptání oka musí být chemická látka vymyta co nejdříve z oka
 • omývejte postiženou stranu obličeje pod tekoucí vodou nejméně 10 minut
 • ujistěte se, zda kontaminovaná voda nestéká přes obličej
 • zakryjte oko sterilním obvazem a lehce jej zajistěte
 • postižený musí být ošetřen co nejdříve lékařem

Zranění hrudníku

Poranění hrudníku jsou při dopravních nehodách častá, protože například řidič může být vržen proti volantu, přitom může dojít ke zlomenině žebra nebo hrudní kosti. Zranění několika žeber může způsobit ztrátu pevnosti hrudníku, zlomená žebra na postižené straně pak při vdechu vpadávají, místo aby se vyklenovala, vzduch se tak nenasává do plic. Kromě toho může ostrý konec zlomeného žebra natrhnout plíci nebo výstelku hrudní stěny. Někdy může část vozidla prorazit hrudní stěnu, to způsobí nasávání vzduchu do hrudní dutiny při pokusech zraněného o dýchání. Plíce na postižené straně splaskne, a pokud postižený zůstane bez pomoci, může zabránit i druhé plíci v dýchání.

Pomoc

Postup:

 • přidržte rukou zraněnou část hrudníku a pomozte postiženému do polohy v polosedě nebo do jiné polohy, ve které se cítí nejlépe
 • když rána nasává vzduch, přikryjte ji sterilním obvazem a zajistěte leukoplastí na třech stranách - vzduchotěsné uzavření by mohlo vést ke stoupnutí tlaku v hrudníku!
 • pokud je to možné, přikryjte ránu kouskem čisté polyetylénové fólie; přichytněte ji leukoplastí na stejných třech stranách
 • když je postižený v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy, zraněnou stranou dolů

Úraz elektrickým proudem

Elektrický proud může při průchodu tělem způsobit vážné popáleniny v místě vstupu i v místě výstupu. I když tyto popáleniny vypadají jako malé, jsou často hluboké. Kromě toho může elektrický proud způsobit fibrilaci srdečních komor nebo srdeční zástavu; vždy se přitom zastavuje dech.

Ať je příčina úrazu jakákoliv, nesmíte se dotknout postiženého dříve, než se přesvědčíte, že byl proud vypnut a že se tím neuvádíte do nebezpečí!!

Postup:

 • vypněte proud, pokud je to možné a přivolejte lékařskou pomoc
 • když je postižený v bezvědomí, zkontrolujte dýchání, jestliže nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst, a pokud je to nutné, zahajte i nepřímou srdeční masáž
 • když je postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy
 • ošetřete všechny popáleniny a zabraňte rozvoji šoku

Epilepsie

Je to sklon k záchvatům (s křečemi i bez nich) způsobený krátkou poruchou elektrické aktivity mozku. Jsou dva hlavní typy záchvatů - velký záchvat a malý. Malé záchvaty proběhnou často nepozorovány. Když uvidíte někoho ve velkém záchvatu, nebuďte vystrašený(á).

 • Nezasahujte do přirozeného průběhu záchvatu.
 • Nikdy se nesnažte udržet postiženého v klidu vleže.
 • Nikdy nedávejte postiženému nic do úst - zvláště ne své prsty!!
 • Nikdy nedávejte postiženému nic jíst ani pít.

Příznaky se objevují obvykle v následujícím pořadí:

 • náhlé bezvědomí; postižený může při pádu vyrazit neobvyklý výkřik
 • svaly ztuhnou, pak se uvolní a začnou křeče - ty mohou být velmi silné
 • kolem úst se může objevit pěna - ta může být zbarvena krví, pokud si postižený zranil jazyk nebo jiné místo v ústech
 • po skončení záchvatu, obvykle během asi pěti minut, postižený opět přichází k vědomí, ale může být omámený a zmatený (to může trvat až hodinu, postižený může být též ospalý)

Postup:

 • zůstaňte klidný(á) a nedovolte ostatním zasahovat do průběhu záchvatu, např. násilným otevíráním úst a vytahováním jazyku
 • uvolněte prostor kolem postiženého, aby se nezranil
 • pokud je to možné, dejte něco měkkého pod jeho hlavu
 • když ustanou křeče, uložte ho do stabilizované polohy
 • po záchvatu zůstaňte u postiženého do příjezdu lékaře

Kolapsový stav

Je to krátkodobý stav bezvědomí, ke kterému dochází, když je dočasně snížen průtok krve mozkem. Dochází k němu např. když někdo stojí dlouho nehybně v horku; občasná změna polohy proto může kolapsu zabránit. Pokud k němu dojde, poloha vleže s nohama nad úrovní hrudníku vede obvykle k rychlému a úplnému uzdravení.

Postup:

 • postiženého položte a zvedněte mu nohy nad úroveň hrudníku
 • uvolněte oděv kolem krku, hrudníku a pasu
 • ujistěte se, že má postižený dostatek vzduchu, a pokud je to nutné, ovívejte mu tvář
 • pokud máte jakékoliv pochybnosti o jeho stavu, přivolejte lékařskou pomoc

Otravy jedy a léky

Jsou to látky, které mohou při dostatečné dávce dočasně či trvale poškodit tělesné orgány. Mohou se dostat do těla různým způsobem: polknutím, vdechnutím, injekcí pod kůži, mohou se vstřebávat kůží.

 • Nenechávejte postiženého samotného.
 • Pokud postižený spolknul žíravinu, nikdy se nepokoušejte pomoci mu ke zvracení; cokoliv, co způsobilo popáleninu cestou dolů, způsobí ji i cestou zpět.
 • Jedy a léky zamykejte a ukládejte z dosahu dětí!! Nedovolte dětem přibližovat se k jedovatým rostlinám nebo k rostlinám s jedovatými plody.

Příznaky:

 • postižený může být ospalý nebo i v bezvědomí
 • poblíž postiženého mohou být obaly od jedovaté látky, ztracené tablety nebo jedovatá rostlina
 • popáleniny kolem úst, když postižený požil žíravinu
 • je možné zvracení nebo průjem v pozdějším stádiu
 • mohou být i křeče

Postup:

 • pokud je postižený při vědomí, bez otálení se ho zeptejte, co snědl a v jakém množství, protože může kdykoliv ztratit vědomí
 • přivolejte pomoc lékaře
 • sdělte, co postižený snědl
 • lékař vám může poradit co dělat, než přijede pomoc
 • když je postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy a ošetřujte ho stejným způsobem jako při bezvědomí
 • když je nutné provedení dýchání z úst do úst, zabezpečte, aby se jed nedostal i do vašich úst
 • je-li to možné, smyjte jed z tváře postiženého a použijte dýchání z úst do nosu
 • když jste si jist(a), že postižený nepožil žíravinu, ale snědl pouze tablety, můžete mu pomoci k zvracení podrážděním zadní části hrdla prstem
 • zajistěte všechny léky, prázdné obaly nebo zbytky jedu nebo plodů u něho nalezených a také vzorky jeho zvratků pro laboratorní rozbor

Šokový stav

Je to stav, ve kterém selhává krevní oběh zásobující tkáně kyslíkem. Může mít mnoho příčin, které lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Za prvé, může poklesnout množství cirkulující krve natolik, že již nestačí k zásobení buněk kyslíkem a živinami. Za druhé, může ochabnout činnost srdce, pak klesá krevní tlak, nebo může dojít až k zástavě srdce. Pro život nezbytné buňky mozku mohou zahynout již po třech až pěti minutách bez kyslíku. Šok může být následkem krvácení - vnějšího nebo vnitřního; srdeční příhody; nebo ztráty krevních tekutin po rozsáhlých popáleninách; těžké alergické reakce; vážného zvracení nebo průjmu; může doprovázet silnou bolest.

Nedávejte postiženému nic jíst ani pít!

Příznaky:

 • kůže zbledne; to je nejzřetelnější na rtech nebo na konečcích prstů (nehtech)
 • kůže je chladná a vlhká potem
 • tep je rychlý a slabý
 • dech je povrchní a rychlý
 • postižený může být neklidný a může začít zívat
 • postižený může mít silnou žízeň
 • může ztratit vědomí popř. i zemřít, pokud mu není poskytnuta odborná pomoc
Pomoc

Postup:

 • pokud postižený krvácí z ran, zastavte co nejdříve vnější krvácení
 • uklidněte postiženého a hýbejte s ním co nejméně
 • uložte postiženého; zvedněte mu nohy podložením polštáře pod ně a otočte mu hlavu ke straně, popř. jej uložte do stabilizované polohy
 • pečujte o pohodlí postiženého, např. ho zabalte do deky, když je mu zima
 • jestliže postižený upadne do bezvědomí, musíte zabezpečit základní životní funkce

Počínající porod

Těhotenství trvá normálně 40 týdnů, počítáno od 1. dne poslední menstruace.

Známkami nastávajícího porodu jsou:

 • odtok plodové vody
 • krvácení
 • odchod krvavého hlenu
 • a jednoznačné, přetrvávající, pravidelné děložní stahy (kontrakce)

Spontánní porod dítěte probíhá v několika fázích. Otevírací doba začíná s prvními děložními stahy a končí otevřením děložní branky. Na konci otevírací doby dochází v typickém případě k protržení vaku blan, přičemž normálně odtéká z pochvy jasná plodová voda. Vypuzovací doba probíhá od okamžiku úplného otevření děložní branky až do porodu dítěte. U prvorodiček trvá obvykle 15 - 30 minut, u více rodiček méně. Je-li vypuzování plně v chodu, nastupují porodní bolesti každé 2 - 3 minuty a trvají 60 - 70 sekund. Poporodní doba trvá asi 30 minut po porodu a během ní se má placenta zcela odloučit a poporodními kontrakcemi vypudit.

Dříve než zavoláte lékařskou pomoc, je důležité zjistit od rodičky následující údaje:

 • kolikátý je to porod
 • v jakém měsíci (týdnu) těhotenství se rodička nachází
 • jak časté jsou stahy dělohy
 • jestli odtekla plodová voda

Další postup:

 • jestliže zjistíte u rodičky zjevné známky počínajícího porodu, zavolejte neprodleně lékařskou pomoc!!

Není-li odborná lékařská pomoc k dispozici, postupujte dle následujících pokynů:

 • je-li interval mezi stahy delší než 10 minut, nechte rodičku klidně ležet na zádech nebo levém boku, pravidelně a hluboce dýchat
 • je-li interval mezi stahy kratší než 5 minut, zklidněte rodičku a nechte ji dýchat povrchně a mělce; vyzvěte ji, aby při stahu dělohy netlačila
 • jestliže začal vlastní porod odtokem plodové vody, popř. je již zřetelná hlavička v porodních cestách, uložte rodičku na záda, podložte ji prostěradlem a snažte se ji uklidnit
 • vyzvěte rodičku, aby při stahu dělohy intenzivně tlačila, mimo stahy hluboce dýchala
 • v průběhu porodu přidržujte dítě při průchodu porodními cestami; nepoužívejte násilí, tahání, přetáčení apod.
 • je-li dítě obtočeno pupečníkem, uvolněte jej
 • první ošetření novorozence spočívá v uvolnění (odsátí) horních cest dýchacích a kontrole základních životních funkcí. Nejdůležitějším kritériem zhodnocení základních životních funkcí novorozence je spontánní dýchání. To musí nastoupit nejpozději 1 - 1,5 minuty po porodu a projevit se silným křikem. Nedojde-li k spontánnímu dýchání, musí být neodkladně zahájena umělá plicní ventilace. Frekvence dýchání a dechový objem musí být přizpůsobeny novorozeneckým anatomickým poměrům, tj. frekvence dýchání asi 30 - 40 / min, dechový objem asi 15 - 20 ml
 • spontánně dýchajícího novorozence zabalte do prostěradla a položte matce na prsa
 • pupeční šňůra nemusí být přestřižena ihned po porodu. Pokud nejde o situaci ohrožující život novorozence nebo rodičky, pupeční šňůru nestříhejte ani neřežte a vyčkejte příjezdu lékaře. V opačném případě lze pupečník podvázat, ale pokud možno co nejdále od dítěte
 • pokud došlo k odloučení placenty a jejímu vypuzení ještě před příjezdem lékaře, zabalte ji a uložte vedle rodičky při podvázaném pupečníku

Krvácení z nosu

Je obvykle způsobeno nárazem na nos, nebo někdy i silným kýchnutím nebo smrkáním. Někdy se může spustit krev z nosu bez patrné vnější příčiny (např. z důvodu vysokého krevního tlaku).

Postup:

 • postiženého posaďte a řekněte mu, aby se předklonil, zmáčknul si měkké části nosu a dýchal ústy
 • nos je nutné držet asi 10 - 20 minut; buďte připraven(a) postiženému pomoci
 • dejte postiženému nějakou nádobu a řekněte mu, aby vyplivoval vše z úst; polykání může narušit krevní sraženinu, spolknutá krev může způsobit pocit na zvracení
 • když se krvácení zastaví, poraďte postiženému, aby delší dobu nesmrkal, protože se tím může krvácení obnovit
 • když se krvácení nezastaví do 20 minut, přivolejte lékařskou pomoc


Zdroj:

B. Šefrna - Poskytování první pomoci, ČÚV ČSČK, 1982
Lebeda - Český červený kříž - oblastní spolek ČČK Kolín - Hradec Králové

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 427
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 281
c) Netřídím vůbec
  
 946

Návštěvnost stránek

523417