Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

Co je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT?

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Základní registry

Pracoviště Czech Point Obecní úřad Mokré obsluhuje: Dagmar Honsnejmanová

V době dovolené nebo zavření obecního úřadu z jiného důvodu jsou tato pracoviště zde:

 • Městský úřad Opočno
 • Městský úřad Dobruška
 • Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
 • Obecní úřad České Meziříčí

Výpisy

Katastr nemovitostí

Obdržíte: částečný nebo úplný výpis z katastru nemovitostí

Za jak dlouho: na počkání

Co musíte předložit: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a číslo pozemku nebo název katastrálního území a číslo popisné (nebo evidenční)

Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele

Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

Obchodní rejstřík

Obdržíte: platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku

Za jak dlouho: na počkání

Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo subjektu

Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele

Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

Rejstřík trestů

Obdržíte: úplný výpis z evidence Rejstříku trestů

Za jak dlouho: na počkání

Kdo může žádat a co musíte předložit:

1. osoba, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, předloží platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem

2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný průkaz totožnosti

Poplatek: 50 Kč za úplný výpis z evidence Rejstříku trestů

 

Výpis bodového hodnocení osoby

Obdržíte: Výpis bodového hodnocení osoby

Za jak dlouho: na počkání

Co musíte předložit: občanský průkaz nebo cestovní pas

Jako podpůrný doklad: řidičský průkaz

Kdo může žádat: osobně nebo zmocněnec na základě plné moci

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

 

Živnostenský rejstřík

Obdržíte: výpis ze živnostenského rejstříku

Za jak dlouho: na počkání

Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby nebo právnické osoby

Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele

Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

 

Podání ohlášení živnosti, žádost o koncesi, změn a doplnění týkající se ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi  (přerušení nebo obnovení činnosti, ohlášení nebo zrušení provozovny nebo odpovědného zástupce)

- v elektronické podobě:

1) vyplnit jednotný registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory ČR,

2) opsat si (nebo vytisknout) číslo (tzv. tiket), které systém vygeneruje, a sdělit jej pracovnici Czech POINTu, až půjdete učinit elektronické podání,

3) dostavit se na pracoviště Czech POINT a sdělit číslo pracovnici Czech POINTu.

S sebou: Vygenerované číslo (tzv. Tiket), doklad totožnosti.

- v listinné podobě:

1) vytisknout a vyplnit příslušný formulář uveřejněný na stránkách Hospodářské komory ČR (viz výše),

2) s vyplněným formulářem se dostavit na pracoviště Czech POINT.

S sebou: Vyplněný formulář, doklad totožnosti, v případě ohlášení řemeslných, vázaných a koncesovaných živností je nutné doložit doklady o splnění zvláštních podmínek k provozování živnosti (např. výuční list, maturitní vysvědčení, diplom z vysoké školy apod).

Správní poplatek:

1.000,- Kč

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

500,- Kč

další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

100,- Kč

vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

50,- Kč

přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákon

Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Obdržíte: Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Za jak dlouho: na počkání

Co musíte předložit: IČ

Kdo může žádat: není ověřována totožnost

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Žadatel obdrží: Oprávnění k přístupu k modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství

1. Žadateli bude vytvořen nový účet a k zadanému IČ získá seznam provozoven

Co musí předložit: OP nebo cestovní pas a IČ organizace

2. Pokud žadatel již vlastní účet, lze provést změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům

Co musí předložit: IČ organizace a jméno uživatelského účtu

3. Žadateli lze vygenerovat jednorázové heslo k již existujícímu účtu

Co musí předložit: jméno uživatelského účtu

Kdo může žádat: statutární zástupce organizace nebo kontaktní osoba

Poplatek: 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další i započatou stranu

Insolvenční rejstřík

Obdržíte: výpis z insolvenčního rejstříku

Za jak dlouho: na počkání

Co musíte předložit: v rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů, a to podle identifikačního čísla organizace (hledání právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku) nebo podle osobních údajů, což je fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající.

Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele

Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Autorizovaná konverze na žádost - převod z listinné do elektronické podoby

Předání konvertovaného dokumentu:

Konvertovaný dokument se bude vydávat jedním z těchto dvou způsobů:

a) na CD/DVD (úředník vydá konvertovaný dokument na CD/DVD)

b) prostřednictvím Modulu Úschovna (žadateli je předán identifikátor (šatnový lístek), který, žadatel použije k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní modulu Úschovna http://www.czechpoint.cz/uschovna. Dokument bude v úschovně uložen max. 30 dnů.

Poplatek: 30,- Kč za stránku

Autorizovaná konverze na žádost – převod z elektronické do listinné podoby

Konvertovaný dokument se bude načítat jedním z těchto dvou způsobů:

a) z CD/DVD (úředník načte konvertovaný dokument z CD/DVD)

b) prostřednictvím Modulu Úschovna

Předání konvertovaného dokumentu

Konvertovaný dokument se bude vydávat v listinné podobě s ověřovací doložkou.

Poplatek: 30,- Kč za stránku

Dokumenty, které se nesmějí konvertovat

Jsou to především dokumenty, jejích jedinečnost nelze konverzí nahradit:

občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Datové schránky

 • Žádost o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky

Formulář je určen k obnovení dříve znepřístupněné datové schránky.

 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi ke kontrole a k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti o zaslání nových přístupových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.

 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM

Použitím formuláře dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM. Povýšení slouží pro schránky fyzických osob, podnikajících fyzických osob nebo právnických. Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek

 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky v režimu OVM.

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Formulář slouží pro přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky. V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění - Pověřená osoba, nebo Administrátor. Dále je potřeba nastavit níže uvedená práva pro přístup pověřené osoby:

- číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou

- číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby

- vytvářet a odesílat datové zprávy

- prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek

- vyhledávat datové schránky podle neúplných údajů (jen pro úředníky státní správy).

 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky

Formulář umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných osobách, které mají přístup do datové schránky.

 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Formulář umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce. Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.

 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Vyplněním formuláře se nastaví datová schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručovat komerční datové zprávy do dané datové schránky. V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné žádosti o zaplacení. Tato služba je na straně ISDS zpoplatněna.

 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Podáním formuláře se zruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.

 

Pro obce

Od 7. dubna 2008 je v provozu pro zaměstnance úřadů, které provozují Czech POINT, nový helpdesk.
Pracovníci helpdesku jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.

Telefonní číslo: 844 147 148

Emailová adresa: helpdesk-czechpoint@cpost.cz

 

Další informace lze nalézte na oficiálních stránkách Czech POINT

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 391
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 249
c) Netřídím vůbec
  
 902

Návštěvnost stránek

522922