Drobečková navigace

Úvod > Oznámení a zprávy obce > Budova čp. 88

Budova čp. 88

Akce: Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – I. etapa

Až do 31.8.2013 budova čp. 88 sloužila přední část budovy jako místní obchod se smíšeným zbožím. Od té doby po ukončení nájemní smlouvy byl provoz uzavřen. Zastupitelstvo obce Mokré rozhodlo o rekonstrukci této části, z důvodu zastarání, chátrání a především prasklinám ve zdivu. Na rekonstrukci byl zpracován projekt Ivo Hagarou z Dobrušky. Obec požádala o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2014, ale bohužel ji neobdržela. Dotaci z tohoto programu se podařilo získat až v roce 2015.

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – 15POV01 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - režim de minimis

Smlouva č.: 15POV01-0023/DO/INV

Investiční dotace ve výši 360 311 Kč

Použití investiční dotace: na rekonstrukci části budovy bývalé prodejny se smíšeným zbožím čp. 88 - název „Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém - I. etapa“

Celkový náklad dle projektu činí  856 440 Kč

Platnost projektu: 1.1.2015 - 30.11.2015

Prezentace kraje POV2015

Harmonogram projektu

18.2.2014 Stavební povolení vydané MěÚ Opočno, odbor výstavby - Rozhodnutí čj. MUO 2100/2013/OV/DŠ/2 - nabytí právní moci 18.2.2014
   
10.11.2014 Schválení zahájení rekonstrukce budovy p. 88 a podání žádosti o dotace na financování akce z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015
   
9.12.2014 Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje "Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - 15POV01"
   
25.5.2015

Oznámení o přidělení investiční dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 400 000 Kč

   
4.6.2015

Zastupitelstvo obce Mokré usnesením č. 41/2015 schvaluje přidělení INVESTIČNÍ dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – I. etapa ve výši 400 000,00 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis 15POV01 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

(č. smlouvy 15POV01-0023/DO/INV).
   
8.7.2015 Zaslání (doporučené) Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zakázku „Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – I. ETAPA“ včetně příloh v elektronické podobě:
 1. Projektová dokumentace pro stavbu „Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – I. ETAPA“
 2. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („slepý“ rozpočet)
 3. Stavební povolení Městského úřadu Opočno, odboru výstavby, č.j. MUO 2100/2013/OV/DŠ/2, ze dne 28.01.2014
 4. Krycí list nabídky (vzorový formulář)
 5. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (vzorový formulář)
 6. Obchodní podmínky veřejné zakázky – vzor smlouvy o dílo
 7. Seznam subdodavatelů (vzorový formulář)
 8. Vymezení staveniště

Obeslané firmy:

1. GARRET - CZ , spol. s.r.o., Pulická 146, 51801 Dobruška, IČ: 25933272

2. V-STAV RK s.r.o., Palackého 108, 51601 Rychnov nad Kněžnou, IČ:  25967924

3. RESTAV HK s.r.o., Uhříněves Františka Diviše 1275/1a, 10400 Praha 10, IČ: 25954709 (doručovací adresa: RESTAV HK Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové)

   
14.7.2015 Uzavření SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v režimu de minimis - 15POV01 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
   
17.7.2015 Zastupitelstvo dodatečně schvaluje podmínky výběrového řízení a Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu I. etapy rekonstrukce budovy čp. 88
   
20.7.-29.7.2015 Příprava na rekonstrukci vnitřních prostor budovy čp. 88 - vyklizení prostor
   
29.7.2015

Otevírání obálek - výběrové řízení na dodavatele - v 15.15 hodin. Nabídky na stavební úpravy prodejny v Mokrém zaslaly všechny tři firmy, kterým byla zaslána výzva.

Nabídky firem:

1. GARRET - CZ , spol. s.r.o., Pulická 146, 51801 Dobruška, IČ: 25933272 - nabídka 808 235,54 Kč

2. V-STAV RK s.r.o., Palackého 108, 51601 Rychnov n. Kněžnou, IČ:  25967924 -  nabídka 852 170,29  Kč

3. RESTAV HK s.r.o., Uhříněves Františka Diviše 1275/1a, 10400 Praha 10, IČ: 25954709 (doručovací adresa: RESTAV HK Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové) - nabídka 827 841,98 Kč

 

 

29.7.2015

Přijetí dotace ve výši 400 000 Kč na účet obce vedený u ČNB

 

 

6.8.2015

Schválení dodavatele zastupitelstvem obce Mokré - usnesení č. 58/2015

GARRET - CZ , spol. s.r.o., Pulická 146, 51801 Dobruška, IČ: 25933272 - nejnižší nabídka - cena 808 235,54 Kč

 

 

7.8.2015

Uzavření Smlouvy o dílo se stavební firmou v souladu s nabídkou - Smlouva o dílo Mokré-Garret el podpis.pdf

 

 

7.8.2015

Stavební dozor - Ivo Hagara

 

 

10.8.2015

Zápis o předání staveniště

 

 

18.8.-21.8.2015

Provedení statického zajištění prasklin obvodového zdiva

 

 

25.8.2015

Uveřejnění zakázky na Profilu zadavatele: www.zinfo.cz

 

 

31.8.2015

Demontáže stávávajících rozvodů elektro a vytápění

 

 

1.9.2015 Rozvody elektroinstalací
1.9.2015

Podání žádosti o úvěr na dofinancování akce u České spořitelny a. s.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 10.11.2014 o vobě starosty
 • Audit z roku 2014
 • Schválený rozpočet obce Mokré na rok 2015
 • Rozpočtový výhled 2016 - 2020
 • Smlouva o dílo s firmou GARRET-CZ spol. s. r. o.
 • Výkaz o hospodaření obce 7/2015
 • Rozvaha 7/2015
 • Výkaz zisků a ztrát 7/2015
 • Výpis listin finančního majetku
 • Čestné prohlášení obce Mokré k finanční situaci
 

 

2.9.2015

Přijetí FP inv.3/2015 GARRET-CZ - statické zajištění nosného zdiva - vyfrézování drážek, vlepení výztuže - ve výši 261 671 Kč

Účtování: 042 00/321 80 - rozpočtová skladba 3613 6121 - org. 0023

Hrazeno z dotace: 130 835 Kč UZ 088, hrazeno obcí: 130 836 Kč

 

 

4.9.2015 Uveřejnění zakázky ve Věstníku veřejných zakázek MMR ČR: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs
   
9.9.-10.9.2015 Bourací práce SDK příčka, bourání podlah, bourání betonových mazanin, otloukání ostění kolem výloh
   
14.9.2015 Zaplacení FP inv.3/2015 z běžného účtu u České spořitelny
   
14.9.-16.9.2015 Bourání betonových podlah, odtěžení zeminy, bourání zdiva kanálu pod podlahou, zavážka štěrkodrtí
   
17.9.-18.9.2015 Příprava podkladu a betonáž železobetonové desky
   
18.9.2015 Schválení úvěrové smlouvy zastupitesltvem obce Mokré s Českou spořitelnou na dofinancování akce ve výši 300 000,00 Kč s dobou splatnosti do 5 let.
   
19.9.-20.9.2015 Technologická pauza, kropení železobetonové desky
   
21.9.-22.9.2015 Otloukání omítek, příprava hydroizolace pod nové zdivo, zdění zdiva, osazování překladů
   
23.9.-24.9.2015 Dokončení zdiva a úpravy povrchů
   
25.9.2015 Penetrace podkladu pod hydroizolaci, podezdívka oken, montáž oken
   
29.9.2015 Podepsání úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou
   
29.9.-30.9.2015 Úpravy povrchů, navaření asfaltových pásů, montáž tepelné izolace, úprava sádrokartonové příčky
   
1.10.2015 Štukování nových jádrových omítek, armování před betonáží
   
2.10.2015 Betonáž mazaniny
   
2.10.2015

Přijetí FP inv. 4/2015 GARRET-CZ ve výši 248 315,00 Kč

Účtování: 042 00/321 80 - rozpočtová skladba 3613 6121 - org. 0023

Hrazeno z dotace: 124 158,00 Kč UZ 088, hraze o obcí: 124 157,00 Kč

   
5.10.2015 Oprava chodníku, vyrovnávací schod, montáž rozvodů teplé užitkové vody a zdravotechniky
   
7.10.-8.10.2015 Sádrokartonový podhled, montáž parapetů
   
9.10.2015 Dokončení opláštění sádrokartonových příček
   
12.10.2015 Provádění sádrokartonů, penetrace + nivelační stěrka pod dlažby
   
13.10.-15.10.2015 Keramické dlažby
   
20.10.2015 Příjem úvěru na běžný účet u České spořitelny ve výši 250 000,00 Kč
   
20.10.2015 Zaplacení FP inv.4/2015 z běžného účtu u České spořitelny
   
20.10.-22.10.2015 Dokončovací práce, kompletace ústředního topení, kompletace zdravotechniky
   
26.10.-27.10.2015 Kompletace elektroinstalace, revize elektro
   
26.10.2015 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2015 na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – I. etapa“ - usnesení č. 68/2015
   
27.10.2015 Podepsání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2015 na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – I. etapa“
   
30.10.2015 Ukončení stavby I. etapy - Předávací protokol - předání stavby se zúčastnili Věra Faltusová - místostarostka, Jaroslav Krejčí a Roman Krejčí - zastupitelé, Dagmar Honsnejmanová - za obecní úřad a za firmu GARRET-CZ Miloslav Španiel a projektant Ivo Hagara - stavba byla bez připomínek, vše bylo v termínu a v souladu se smlouvou
   
4.11.2015

Přijetí FP inv. 5/2015 GARRET-CZ ve výši 346 454,00 Kč

Účtování: 042 00/321 80 - rozpočtová skladba 3613 6121 - org. 0023

Hrazeno z dotace: 145 007,00 Kč UZ 088, hraze o obcí: 201 447,00 Kč

   
9.11.2015

Příjem 2. části úvěru na běžný účet u České spořitelny ve výši 50 000,00 Kč

Celková výše úvěru je 300 000,00 Kč

   
18.11.2015

Zaplacení FP inv.5/2015 z běžného účtu u České spořitelny

   
4.12.2015

Kolaudace

   
11.12.2015 Vrácení části nevyčerpané dotace na účet Královéhradeckého kraje ve výši 39 689,00 Kč
   
15.12.2015 Odevzdání vyúčtování dotace na MěÚ Dobruška, regionální odbor
   
 

Celkové náklady na rekonstrukci čp. 88 od roku 2013 - účetnictví

   
21.12.2015

Závěrečná kontrolní prohlídka zrekonstruované části budovy čp. 88 na místě pracovníkem MěÚ Dobruška, regionální rozvoj, pověřeným kontrolou dotací POV Královéhradeckého kraje  a kontrola administrativy akce

Fotogalerie z průběhu akce

Fotogalerie - Rekonstrukce čp. 88 -POV 2015

Rok 2016/2017

Akce: Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – II. etapa

Zastupitelstvo obce Mokré schválilo zhotovení  II. etapy rekonstrukce budovy čp. 88 firmou GARRET-CZ, spol. s r.o. Dobruška, ve výši 418 tisíc Kč, včetně DPH, výběrového řízení se zúčastnily celkem tři firmy.

Druhá etapa byla financována z vlastních zdrojů obce, bez dotace.

Schváleno: Usnesení č. 54/2016 bylo přijato

Předání staveniště v prosinci 2016 a dokončení v únoru 2017

Stavební práce provedla firma GARRET - CZ , spol. s.r.o., Pulická 146, 51801 Dobruška, IČ: 25933272

Rozpočet: 418 041 Kč

Celková částka po zhotovení díla: 415 448 Kč

V druhé etapě byly dokončeny dva malé sklady – archiv a sklad stolů a židlí.

 

K 31.12.2017 na účtu 042 00 = celkové náklady čp. 88 = 1 333 998,00 Kč - včetně drobných prací a projektů

 

Rok 2018

Akce: Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém – III. etapa

Ve třetí etapě byla dokončena vnější úprava budovy, včetně fasády a přihlehlého chodníku.

Zastupitelstvo obce Mokré schválilo zhotovení  III. etapy rekonstrukce budovy čp. 88 firmou GARRET-CZ, spol. s r.o. Dobruška - dne 29.3.2018 na veřejném zasedání.

Usnesení 23/2018 Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje vybrat na vnější úpravy budovy čp. 88, zakončené fasádou, firmu: GARRET-CZ, spol. s r. o., Pulická 146, 518 01 Dobruška, IČ: 25933272, DIČ: CZ25933272 = cena s DPH 555 871,02 Kč.


Usnesení 24/2018 Zastupitelstvo obce Mokré schvaluje vybrat na přeložení přilehlého chodníku u budovy čp. 88 firmu: GARRET-CZ, spol. s r. o., Pulická 146, 518 01 Dobruška, IČ: 25933272, DIČ: CZ25933272 = cena s DPH 69 405,16 Kč.

Rozpočet vnější úpravy budovy: 555 871,00 Kč

Rozpočet přeložení chodníku: 69 405,00 Kč

 

PFinv. 1/2018 = 324 014,00 Kč - budova

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

23. 2. Svatopluk

Zítra: Matěj

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 363
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 223
c) Netřídím vůbec
  
 874

Návštěvnost stránek

521115