Drobečková navigace

Úvod > Praktické informace > Povolení ke kácení dřevin

Povolení ke kácení dřevin

Právní rámec

Kácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se dle vyhlášky nevyžaduje

 • a)  pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • b)  pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
 • c)  pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 • d)  pro dřeviny rostoucí v zahradách (Zahradou se myslí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti)

Kácení dřevin, které je možné provádět bez povolení, je vhodné provádět v období jejich vegetačního klidu. (Viz dále.)

Kácení dřevin na základě povolení (§ 8 odst. 1 zákona)

O kácení dřevin, které nespadají do výše uvedené kategorie, se rozhoduje ve správním řízení na základě podané žádosti.

Jde o kácení všech stromů ve stromořadích, kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm (měří se ve výšce 130 cm nad zemí, pokud je kmen nižší, je třeba povolení vždy) a zapojených porostů přesahujících plochu 40 m2.

Stromořadím se dle vyhlášky rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.

Zapojeným porostem dřevin se dle vyhlášky rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může obecní úřad vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může obecní úřad vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • a)  označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • b)  doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • c)  specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
 • d)  zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin na základě oznámení (§ 8 odst. 2 zákona)

Ve stanovených případech lze pokácet dřevinu na základě podaného oznámení. Kácení musí být však oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem obecnímu úřadu, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Jde o tyto případy:

 • kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů (Lze aplikovat zcela výjimečně. Uplatní se jen v případech, kdy je kácení součástí způsobu pěstování dřevin.),
 • kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • kácení z důvodů zdravotních (Jde o takové situace špatného zdravotního stavu dřevin, kdy možná náprava spočívá výhradně v pokácení dřeviny. Za zdravotní důvody nelze považovat nízkou vitalitu dřeviny, zejména, je-li tento stav stromu důsledkem zanedbání péče.)

Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • a)  označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • b)  doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • c)  specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
 • d)  zdůvodnění oznámení.

Havarijní kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona)

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je obecnímu úřadu do 15 dnů od provedení kácení. Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Důvod pro havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze naopak zaparkovat jinam.

Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 4 zákona musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • a)  označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • b)   doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
 • c)  specifikaci dřevin, které byly pokáceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin,
 • d)  zdůvodnění oznámení,
 • e)   doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být však dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem. To se může týkat například ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

Lhůty pro vyřízení

 • povolení dle § 8 odst. 1 zákona: 60-90 dnů
 • oznámení dle § 8 odst. 2 zákona: do 15 dnů
 • oznámení dle § 8 odst. 4 zákona: na vědomí

Žádost ke stažení

Žádost o povolení ke kácení dřevin.doc

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně archiv.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

1. 12. Iva

Zítra: Blanka

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

 

Orlický net - logo.png

Doteky naděje logo.jpg

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nástěnka

 Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 328
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 190
c) Netřídím vůbec
  
 830

Návštěvnost stránek

518056